På den här sidan kan du läsa om lagen mot koppleri samt även få lite kortfattad information om övriga lagar och regler som styr sex- och erotikarbete.

Lagen mot koppleri förhindrar sexsäljare att:

 • anlita hjälp av andra
 • arbeta tillsammans med andra
 • arbeta inomhus i en egen arbetslokal
 • marknadsföra sina tjänster i pressen
 • dela sina inkomster med den man är sambo eller gift med

På den här sidan finns information om:

 • Sexköpslagen
 • Historia och bakgrund till sexköpslagen
 • Könshandel – utredningen bakom sexköpslagen
 • Beslutet om sexköpslagen

Läs mer om de negativa konsekvenser som den svenska lagstiftningen kring försäljning av sexuella tjänster har haft för sexäljare.

Lagen mot koppleri

Brottsbalken (2004:406) 6 kap. 12 § Koppleri/grovt koppleri:

”Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för koppleri till fängelse i högst fyra år.

Om en person som med nyttjanderätt har upplåtit en lägenhet får veta att lägenheten helt eller till väsentlig del används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning och inte gör vad som skäligen kan begäras för att få upplåtelsen att upphöra, skall han eller hon, om verksamheten fortsätter eller återupptas i lägenheten, anses ha främjat verksamheten och dömas till ansvar enligt första stycket.

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grovt koppleri till fängelse i lägst två och högst åtta år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av annan.”

Det är inte alltid så lätt att avgöra i förväg vad en domstol kan komma att anse som koppleri. Det finns bara ett fåtal HD-avgöranden på området, bl.a. ett från 70-talet som handlar om annonsering i allmän press (vilket befanns vara koppleri).

I regeringens proposition till en ny sexualbrottslagstiftning (Prop. 2004/05:45) kan man läsa vad man menar med lagtexten:

Med uttrycket ”tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning” avses prostitution. Av förarbetena framgår att det för straffansvar för koppleri skall
vara frågan om mer än en tillfällig sexuell förbindelse.

Främjande av tillfälliga sexuella förbindelser kan ske genom:

 • att någon upplåter lokal att användas för prostitution eller lämnar anvisningar till prostituerades adresser
 • psykisk påverkan på annan varigenom denne beslutar sig för att prostituera sig eller fortsätta att prostituera sig kan utgöra ett främjande.
 • att man genom handling har skapat möjlighet eller underlättat för den andra personen att ha tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, t.ex. genom vakthållning eller transport.

Gärningsmannen skall genom sin handling ha berett den andra personen en möjlighet till att ha tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning som är beaktansvärt gynnsammare än de tillfällen därtill som föreligger vid vanliga levnadsförhållanden.

Med uttrycket ekonomiskt utnyttjar avses att gärningsmannen på något sätt tillgodogör sig delar av den prostituerades inkomster.
Kravet på att det skall vara frågan om ett otillbörligt ekonomiskt utnyttjande är i regel uppfyllt om någon på annans prostitution skaffar sig fördelar utan vederlag eller mot vederlag som står i missförhållande till vad han å sin sida presterat.

Ett sådant typfall där gärningsmannen inte aktivt främjar annans prostitution men ändå utnyttjar att annan prostituerar sig är när en person, som sammanbor eller är gift med en prostituerad, låter sig underhållas av denne.

Övriga lagar och regler som berör sexarbete

Enligt 2 kap. 14 § ordningslagen (1993:1617) är det förbjudet att anordna offentliga sammankomster som utgörs av pornografiska föreställningar, ex. livesexshower. Detta förbud infördes med syfte att motverka den prostitution som ofta uppstod i samband med sexklubbar tillhandahöll sådana föreställningar.

Jordabalken 42 § Hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid… om lägenheten helt eller till väsentlig del används för sådan näringsverksamhet eller liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en inte oväsentlig del eller används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

En hyresgäst som upplåter sin lägenhet för annans prostitutionsverksamhet har enligt hyreslagen (12 kap. jordabalken) och bostadsrättslagen (1991:614) under vissa villkor förverkat sin hyres/bostadsrätt.

Enligt 8 kap. 2 § 2 p utlänningslagen (2005:716) kan en utlänning avvisas om det kan antas att han eller hon under vistelsen i Sverige eller i något annat nordiskt land inte kommer att försörja sig på ett ärligt sätt…

Att yrkesmässigt utöva prostitution hör till de försörjningssätt som inte anses vara ärliga (Prop. 1988/89:86 s. 113 ff).

Socialstyrelsens föreskrifter om blodgivning från 2006 innebär att ingen som någonsin betalt för sex eller tagit betalt för sex får lämna blod.

Det finns en ”oskriven” (alltså inte skriven i lag) civilrättslig dogm som säger att avtal som strider mot lag eller allmän moral inte lagligen kan indrivas. Man kan därför inte gå till t ex kronofogden för att driva in fordringar som uppkommit genom tvång, olagligt spel, försäljning av sexuella tjänster, m m. Denna dogm kallas emellanåt för pactum turpe-regeln.

Inkomster av sexförsäljning är skattepliktiga. Sexsäljare har inte kunnat registrera företag och ange det verkliga verksamhetsområdet då detta inte accepteras av skattemyndigheten. Men även om skattemyndigheten accepterar verksamhets- området kan detta innebära risker för sexsäljaren med tanke på kopplerilagen. Kammarrätten slog också fast i en dom i början av året att försäljning av sexuella tjänster ska betraktas som en näringsverksamhet som är skattepliktig.